Cijfers 2019

De benchmark Schoon maakt inzichtelijk wat de beheerambities en -resultaten van gemeenten zijn op het gebied van schoon. Aan het eind van ieder benchmarkjaar worden alle data geanalyseerd en de ontwikkelingen en trends zichtbaar gemaakt. Hieronder een weergave van peiljaar 2019.

Beeldkwaliteit

Het merendeel (88%) van de gemeenten meet haar kwaliteitsresultaten geheel of met lichte aanpassingen volgens de CROW-systematiek. Gemiddeld werd een kwaliteitsdoelstelling A/B nagestreefd. Uiteindelijk is een kwaliteitsniveau B gerealiseerd. Een kwart van de gemeenten laat over de afgelopen drie jaar een kwaliteitstoename zien. Dit wordt voornamelijk toegeschreven aan het toepassen van een andere  werkmethode.

Beleving

Voor 13% van de gemeenten is burgerbeleving het meest belangrijke sturingsmechanisme. Iets minder dan de helft van de gemeenten (47%) vindt burgerbeleving wel belangrijk maar stuurt bij voorkeur toch op beeldkwaliteit. Bij 40% van de gemeenten speelt burgerbeleving geen doorslaggevende rol. De gemeenten hebben met een rapportcijfer aangegeven hoe burgers de algehele schoonheid van de openbare ruimte ervaren. Het gemiddelde cijfer is in 2019 met een 6,8 iets iets hoger dan de 6,4 in 2018. Aangezien er echter nog geen uniforme wijze van vaststellen en meten is zijn deze resultaten slechts indicatief.

Kosten

De totale kosten van Schoon zijn in 2019 € 20 per inwoner. Dit is ongeveer gelijk aan de kosten van vorig peiljaar (€ 19/ inw). De kosten per m2 beheerareaal bedroegen in 2019 € 0,21. Het grootste deel van de kosten (69%) komt voor rekening van Afval in de openbare ruimte.

Aanpak

Het gemiddeld aantal afvalbakken in 2018 is 13 per 1000 inwoners. Er is weinig verschil in afvalbakkendichtheid tussen de stedelijkheidsklassen. Het legen van de afvalbakken gebeurt voornamelijk (42%) frequentiegericht op basis van vulling. De gemiddelde veegfrequentie is hoger naarmate het gebied drukker bezocht wordt.

Bekijk het volledige analyserapport peiljaar 2019